VEIKLA

Projektinė veikla

KPFLeader LTleader KaunoVVG

Projekto pavadinimas: Bendrauk, bendradarbiauk – dalinkis gerumu

Strategijos prioritetas, pagal kurį teikiamas vietos projektas: I prioritetas „Kaimo vietovių socialinės infrastruktūros gerinimas telkiant

Kauno rajono bendruomenę, stiprinant jos saugumą ir solidarumą“

Strategijos priemonė, pagal kurią teikiamas vietos projektas: 2 priemonė „Kaimo gyventojų solidarumo ir įtraukimo į rajono viešąjį gyvenimą stiprinimas“ 2 veiklos sritis “Solidarios ir novatoriškos bendruomenės ugdymas“

Projekto aprašymas:

Asociacija Padauguvos bendruomenės centras įsikūręs Padauguvos kaime, Vilkijos apylinkių seniūnijoje, Kauno rajono savivaldybėje 2009-ųjų metų spalio 29 dieną. Padauguvos kaime gyvena 332 gyventojai. Šiame kaime yra įsikūrę Padauguvos kultūros centras, biblioteka, medicinos punktas. Bendruomenėje organizuojami renginiai, kurie sudaro sąlygas bendruomenės nariams turiningai leisti laisvalaikį, ugdyti meninius sugebėjimus, saviraišką.

Bendruomenės nariai aktyviai dalyvauja Padauguvos kultūros centro saviveiklininkų kolektyvuose jau 10 metų: moterų vokalinis ansamblis, skaitovų būrelis, estradinė – vokalinė grupė, kaimo kapela, vaikų ir suaugusių dramos klubas „Šypsenėlė“. Praėjusių metų pabaigoje susikūrė bendruomenės klubas „Trys bobutės ir kombainas“, kuris jau spėjo pasirodyti bendruomenės ir kultūros centro rengtame Kalėdiniame vakare. Padauguvos bendruomenės centras aktyviai bendradarbiauja su Padauguvos, Čekiškės, Batniavos kultūros centrais, Vilkijos apylinkių seniūnija. Bendruomenės centras prisideda organizuojant bendrus seniūnijos renginius. Tačiau gyventojai yra pasyvūs, renginiuose dalyvauja vos vienas kitas kaimo žmogus. Norime aktyvinti Padauguvos kaimo žmones, įtraukti juos į bendruomeninę, pilietinę veiklą. Todėl norime sustiprinti materialinę organizacijos bazę, suteikti salygas bendruomenės nariams aktyviai įsitraukti į mūsų organizacijos veiklą, rūpintis savo šeimos, kaimo ir seniūnijos gerove.

Projekto tikslas:

  1. Sudaryti sąlygas bendruomenės organizacinei veiklai vykdyti ir tuo pačiu stiprinti Padauguvos kaimo žmonių bendruomeniškumą ir aktyviai įtraukti naujus narius į bendruomenės centro veiklą.

Uždaviniai:

  1. Organizuoti bendruomenės narių susirinkimus ir prisidėti prie tradicinių kaimo renginių organizavimo ir dalyvauti šiuose renginiuose: „Sausio13 pilietinė akcija“, „Užgavėnės“, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas – koncertas, akcija „Daryk“, „Žolinės“, „Kaimynų šventė“, Senųjų Metų palydos“.
  2. Suorganizuoti du renginius: bendruomenės šventę–susitikimą su 2 aktyviai Kauno rajone dirbančiais bendruomenių centrais, kuriam bus perkamos meninės programos sukūrimo ir atlikėjo paslaugos, ir lyderių ugdymo seminarą, kuriam bus perkamos mokymų paslaugos;
  3. Organizuoti bendruomenės centro veiklos informacinę sklaidą ir įsigyti jai reikalingas priemones.
  4. Nupirkti baldus, garso aparatūrą, kompiuterį, spausdintuvą, media įrangą, filmavimo kamerą, fotoaparatą, įstatyti duris.

Projekto veikla:

Kad būtų sudarytos sąlygos bendruomenės organizacinei veiklai vykdyti, stiprinamas Padauguvos kaimo žmonių bendruomeniškumas ir aktyviai įtraukiami nauji nariai į bendruomenės centro veiklą kasmet 1 mėn. prieš tradicinius kaimo renginius: „Sausio13 pilietinės akcija“, „Užgavėnių“, Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienos minėjimas – koncertas, akcija „Daryk“, „Žolinės“, „Kaimynų šventė“, „Senųjų Metų palydos“ organizuosime bendruomenės narių susirinkimus ir į juos kviesime pagal pomėgius kaimo žmones prisidėti prie renginių organizavimo ir dalyvavimo. Susirinkimų metu už nuopelnus organizuojant praeitą renginį aktyviausieji dalyviai bus nominuoti prizams gauti, o kitame tradiciniame kaimo renginyje tie prizai bus įteikiami. Nominacijas skirs patys susirinkimų dalyviai. Tikimės, kad tradiciniuose kaimo renginiuose, kuriuos organizuoja kultūros centras, mokykla, seniūnija, prisidedant bendruomenės centrui, dalyvaus vis didesnis skaičius kaimo gyventojų.Ir netik kaip dalyviai, bet ir kaip organizatoriai.Tai kels kaimo bendruomeniškumą, skatins tvirtą kaiminystę.

Bendruomenės šventėsusitikimas su 2 aktyviai Kauno rajone dirbančiais bendruomenių centrais. Šventėje dalyvaus nuo 50–70 bendruomenės narių. Vyks bendruomenių prisistatymai, tradicinių patiekalų degustacija, varžytuvės, pirmininkų konkursas. Šiam renginiui bus perkamos meninės programos sukūrimo ir atlikėjo paslaugos, kurios apjungs gerosios patirties sklaidos pasidalijimą tarp bendruomenių Renginys bus rengiamas Padauguvos kultūros centro salėje (turime bendradarbiavimo sutartį). Planuojama renginio trukmė 5–6 val. Bus įsigytos kanceliarinės prekės renginio organizavimui, prizai dalyviams.

Antrasis renginys – seminaras – yra skirtas bendruomenės lyderių ugdymui. Seminaro metu nariai bus mokomi lyderystės, komandinio darbo, projektų rengimo. Planuojama, kad seminare dalyvaus 2 grupės po 15 narių, pirmoje grupėje dirbs bendruomenės centro aktyviausi naria, o antroje – naujokai ir visi pareiškę norą dalyvauti seminare kaimo bendruomenės žmonės. Planuojama renginio trukmė 8 val. Užsiėmimai vyks Bendruomenės centro ir kultūros centro patalpose. Bus įsigytos kanceliarinės prekės seminaro organizavimui, padalomajai medžiagai.

Projekto metu bus renkama visa informacija apie organizacijos veiklą ir bus parengtas metraštis, lankstinukas apie aktyviausius bendruomenės centro narius ir labiausiai pavykusius projektus ir renginius, bus parengtas bendruomenės centro pristatymas (prezentacija), kurį pateiksime susitikimuose su kitomis bendruomenėmis, dalyvaujant kitų bendruomenių renginiuose. Bus įsigytos kanceliarinės prekės lankstinuko ir metraščio gamybai.

Šioms veikloms vykdyti bus įsigyti baldai, garso aparatūra, kompiuteris, spausdintuvas, media įranga, filmavimo kamera, fotoaparatas, bendruomenės centro patalpose bus pakeistos nesaugios ir visiškai nusidėvėjusios durys naujomis, kad būtų tinkamai apsaugotas įsigytas inventorius.

Projekto tęstinumas. 2010 metų lapkričio 20 dieną vyko renginys skirtas bendruomenei „Tegul gerumas nesibaigia“. Šis renginys buvo organizuotas kaip įžanginis projektas, siekiant sutelkti bendruomenę ir skatinti ją aktyviau dalyvauti bendruomenės veikloje. Projektas „Bendrauk, bendradarbiauk – dalinkis gerumu“ būtų kaip tęstinis projektas, kuris būtų sudarytas iš dviejų dalių: šventės – susitikimo su kitomis aktyvią veiklą vykdančiomis bendruomenėmis ir seminaro. Šis projektas bus vykdomas dvejus metus: projekto bendruomenių šventė – susitikimas planuojama 2011 metų lapkričio 19 dieną, seminaras planuojama 2012 metų balandžio 28 dieną. Šventės – susitikimo metu iš kitų bendruomenės centrų semsimės patirties ir mokysimės iš jų klaidų. Seminaro metu lektoriai mokys kaip bendruomenei siekti išsilaikyti pačiai.

Įgyvendinus projektą „Bendrauk, bendradarbiauk – dalinkis gerumu“, planuojama tęstinė veikla: 2013 metų lapkričio 23 dieną bus surengtas šventė – susitikimas su bendruomenėmis toliau tobulinti žinias bendruomenės nariams, ir 2014 metų balandžio 26 dieną bus surengta gerosios patirties skaida bendruomenėse, siekiant pasidalinti savo patirtimi ir pasimokyti iš kitų. Šie du renginiai taps tradiciniais mūsų bendruomenės renginiais.

Projektui pasibaigus, planuojame organizuoti bendruomenės poilsio vakarus, saviraiškos video pratybas ir jų aptarimą, bendruomenių susitikimus, bendruomenių sukurtų filmų peržiūras, surengti fotoparodas, skatinti ne tik Padauguvos kaimo bendruomenės, bet ir kitų bendruomenių ir įstaigų, su kuriomis bendraujame, narius saviraiškai, kuriant filmus ir fotografuojant. Įsigytu turtu ir kita gerąja patirtimi dalinsimės su kitomis įstaigomis, bendruomenėmis. Planuojame įtraukti daugiau kaip 60 % bendruomenės narių, kurie ateityje aktyviai rengs ir įgyvendins projektus, skatinančius bendruomeniškumą, organizuos šventes.

Projekto įgyvendinimo trukmė: 24 mėn.

Projekto vertė su PVM: 53 275,00 Lt
Paramos suma su PVM: 42 620,00 Lt
Pareiškėjo ir (ar) partnerio indėlis: 10655,00 Lt