APIE MUS

Asociacijos Padauguvos kaimo bendruomenės centras
Ištrauka iš įstatų:

1.3   Teisinė forma: asociacija.

1.5   Centro veiklos trukmė – neribota.

1.6   Centras yra paramos ir labdaros gavėjas.

2.1   Centro veiklos tikslas:

      – telkti ir aktyvinti Padauguvos kaimo bendruomenę;

      – skatinti bendruomenės pilietinį aktyvumą;

      – puoselėti kultūros, religines ir etines vertybes;

      – skatinti žmones aktyviau spręsti savo problemas, padedant jiems vystyti tarpusavio pagalbą ir bendravimą;

      – stiprinti nevyriausybinio sektoriaus veiklą, įtakojant visuomenės pilietinį vystymąsi;

      – siekti socialinės pagalbos institucijų tarpusavio bendravimo;

      – plėtoti neformalų ir pilietinį ugdymą.

 

2.2.  Siekdamas šių tikslų, Centras vykdo šią veiklą:

2.2.1. Kauno r. sav., Padauguvos kaime, įgyvendina LEADER+ programą ir kitas Europos Sąjungos bendrijų programas ir iniciatyvas;

2.2.2. Padauguvos gyvenvietė įgyvendina darnaus vystymo politiką;

2.2.3. jaunimo ir suaugusių neformalus ugdymas;

2.2.4. vykdo apmokymus, organizuoja kursus, seminarus;

2.2.5. inicijuoja, rengia, dalyvauja projektuose, koordinuoja jų vykdymą;

2.2.6. ieško finansavimo šaltinių, kaupia lėšas programoms bei projektams, juos administruoja, skelbia konkursus projektams ir konkursams vykdyti;

2.2.7. bendrauja su įvairiomis įmonėmis, įstaigomis, institucijomis, organizacijomis;

2.2.8. dirba įvairų religiją, dorovę, kultūrą puoselėjantį darbą;

2.2.9. organizuoja įvairius kultūrą, religines ir etines vertybes puoselėjančius, mokslo ir profesinio tobulinimo, neformalaus ir pilietinio ugdymo kursus;

2.2.10. organizuoja religinės, pedagoginės, psichologinės jaunimo ir vaikų literatūros leidimą ir platinimą.

2.2.11. atstovauja bendriems narių interesams valstybės valdymo, savivaldos bei visose kitose instancijose, įstaigose ir organizacijose;

2.2.12. atstovauja bendriems narių interesams užsienio valstybių bendrovėse ir kitose tarptautinėse organizacijose:

2.2.13. tarpusavio susitarimu teikia savo nariams kitas paslaugas;

2.2.14. veikia kitose panašiose srityse, teikiant šių sričių paslaugas.

2.2.15.Savo tikslams įgyvendinti, Centras gali remti ir kitų fizinių bei juridinių asmenų, atitinkančių Centro tikslus, veiklą.

 

 2.3. Centro veiklos rūšys:

 

90         Kūrybinė, meninė ir pramogų organizavimo veikla

93         Sportinė veikla, pramogų ir poilsio organizavimo veikla

85.6      Švietimui būdingų paslaugų veikla

85.52    Kultūrinis švietimas

85.59    Kitas, niekur kitur nepriskirtas,  švietimas

58         Leidybinė veikla

74         Kita profesinė, mokslinė ir techninė veikla

77         Nuoma ir išperkamoji nuoma

79         Kelionių agentūrų, ekskursijų organizatorių, išankstinio užsakymo paslaugų ir susijusi veikla

81         Pastatų aptarnavimas ir kraštovaizdžio tvarkymas

82         Administracinė, įstaigų ir kitų verslo įmonių aptarnavimo veikla

85.51    Sportinis ir rekreacinis švietimas

94         Narystės organizacijų veikla

86.9      kita žmonių sveikatos priežiūros veikla.